Uchwała Naczelnictwa ZHR – w sprawie bezpośrednich działań jednostek ZHR

Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 389/1

z dnia 23.08.2020 r.

w sprawie bezpośrednich działań jednostek ZHR

od 1 do 30 września 2020r.

 • 1

Naczelnictwo ZHR zmienia dotychczasowe zasady dotyczące ograniczeń w działalności jednostek ZHR.

 • 2
 1. Od 1 do 30 września 2020 roku możliwe jest prowadzenie bezpośredniej działalności komend i innych zespołów, szczepów, hufców, chorągwi, okręgów, obwodów oraz głównych kwater, a także działalność kursów organizowanych przez ZHR dla członków Związku.
 2. W spotkaniach komend i zespołów oraz w kursach uczestniczyć mogą osoby niepełnoletnie, pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Wzór zgody rodziców/opiekunów prawnych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 1. W okresie od 1 do 30 września 2020r. dopuszcza się działalność przewidującą korzystanie z noclegu, wg. zasad określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
 2. Podczas spotkań należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz załącznika nr 2 do uchwały.
 • 3
 1. W okresie od 1 do 30 września 2020 roku możliwe jest prowadzenie bezpośredniej działalności przez pozostałe jednostki Związku, w tym drużyny.
 2. Zbiórki (spotkania), w których uczestniczą osoby niepełnoletnie możliwe są wyłącznie pod kierownictwem (przy czynnym udziale) instruktora lub instruktorki ZHR.
 3. W zbiórkach (spotkaniach) osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć, pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Wzór zgody rodziców/opiekunów prawnych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 5. W okresie od 1 do 30 września 2020 roku dopuszcza się działalność przewidującą korzystanie z noclegu, wg. zasad określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
 6. Podczas spotkań należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz załącznika nr 2 do uchwały. 
 • 4
 1. Zarządy Okręgów ZHR, w drodze uchwały, mogą ustalić dalej idące ograniczenia w działalności, o której mowa w § 2 i 3 uwzględniając sytuację epidemiczną na terenie Okręgu lub jego części.
 2. Ograniczenia mogą dotyczyć działalności na terenie całości lub części Okręgu.
 • 5

Pozostają w mocy zgody rodziców/opiekunów prawnych, na uczestnictwo dzieci  w działaniach jednostek ZHR, które zostały wyrażone na podstawie dotychczasowych uchwał Naczelnictwa, dotyczących ograniczenia funkcjonowania jednostek z powodu wirusa SARS-Cov-2.

 • 6

Załącznikami do uchwały są:

 1. Wzór zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo dziecka w  bezpośrednich spotkaniach organizowanych przez ZHR.
 2. Zasady bezpieczeństwa podczas z bezpośredniej działalności komend i innych zespołów, szczepów, hufców, chorągwi, okręgów, obwodów i głównych kwater.
 • 7

Uchwała nie dotyczy Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR, które prowadzi działalność wg Zasad ustalonych dla PHiH ZHR.

 • 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały Naczelnictwa ZHR nr 389/1

z dnia 23.08.2020 r.

w sprawie bezpośrednich działań jednostek ZHR

 

 

Wzór zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo harcerki/harcerza w bezpośrednich działaniach organizowanych przez ZHR.

Jako rodzice/opiekunowie prawni  wyrażamy zgodę na uczestnictwo ……………………………………………….. w bezpośrednich działaniach (spotkaniach) organizowanych przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Jednocześnie oświadczamy, że:

 1. Stan zdrowia dziecka pozwala na spotkania z innymi osobami, w szczególności dziecko nie ma gorączki ani objawów choroby zakaźnej.
 2. Wg naszej najlepszej wiedzy dziecko w okresie ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji domowej w związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (koronawirus).
 3. W razie zmiany w stanie zdrowia dziecka (gorączka, objawy choroby zakaźnej itp.) zobowiązujemy się do niewysyłania dziecka na zbiórkę/spotkanie.
 4. Znana jest nam treść uchwały Naczelnictwa ZHR nr 389/1 z dnia 23.08.2020 r. w sprawie bezpośrednich działań jednostek ZHR i załącznika nr 2 do tej uchwały. Nie wnosimy uwag do  organizacji zbiórek/spotkań przeprowadzonych zgodnie z tymi zasadami.

 

 

 

………………………………..…………………………

(data i czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)


Załącznik nr 2 do uchwały Naczelnictwa ZHR nr  389/1

z dnia 23.08.2020r.

w sprawie przywracania bezpośrednich działań jednostek ZHR

 

Zasady podejmowania bezpośredniej działalności komend i innych zespołów, szczepów, hufców, chorągwi, okręgów, obwodów oraz głównych kwater.

 1. Bezpośrednia działalność jednostek ZHR, zwana dalej „działalnością” odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. W działalności mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz harcerki i harcerze posiadający pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Podczas bezpośrednich spotkań należy przestrzegać zasad, wynikających z prawa powszechnie obowiązującego oraz określonych przez Naczelnictwo ZHR, w szczególności:
 • Każda osoba niepełnoletnia powinna posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych.
 • W działalności mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez widocznych objawów choroby (przeziębienie, gorączka, kaszek, katar itp.).
 • Zajęcia powinny być organizowane tak, aby zapewnić odstęp co najmniej 1,5 m. pomiędzy uczestnikami, także podczas zajęć w lesie.
 • Należy maksymalnie ograniczyć kontakt bezpośredni pomiędzy uczestnikami (podawanie rąk itp.).
 • Organizator spotkania obowiązany jest zapewnić środki higieny osobistej, tj. płyn odkażający do rąk, żel lub możliwość umycia rąk przed rozpoczęciem spotkania oraz w trakcie spotkania.
 • W przypadku prowadzenia spotkania w miejscach ogólnodostępnych i środkach transportu należy zasłaniać twarz, w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązujące.
 • Należy unikać przemieszczania się środkami transportu publicznego, a w razie korzystania z tego transportu przestrzegać zasad dystansowania i zasłaniania twarzy.
 1. Dodatkowo, w przypadku korzystania z noclegów, należy odpowiednio przestrzegać zasad dotyczących akcji letniej określonych, w uchwale Naczelnictwa ZHR z 10.06.2020 r. nr 379/2, tj.:
 2. a) I.2 pkt. 2.1-2.3 i 2.5-2.7
 3. b) I.3
 4. c) I.4 pkt. 4.1-4.5
 5. d) 5 pkt. 5.4-5.7
 6. e) 6
 7. f) 7 pkt. 7.2 lit. „a” i „c”, pkt 7.3 i 7.4
 8. g) II.2.

Treść uchwały w PDF

Leave a Reply